Đà Điểu Việt Nam

Sản phẩm

Cung cấp trứng đà điểu giống, trứng thương phẩm, trứng nghệ thuật

vỏ-trứng-chân-kim-laoij1
Trứng đà điểu thương phẩm: Trứng đà điểu sau khi thu hoạch được đưa vào phòng bảo quản. Sau 7 ngày  trứng đà điểu, [...]