Đà Điểu Việt Nam

Dự án của Bộ Khoa học và Công nghệ

Mô hình nuôi đà điêu thương phẩm tập trung tại doanh nghiệp

Tháng 6/2022, Đơn vị chủ trì đã mua và tiếp nhận 167 đà điểu giống thương phẩm 1 tháng tuổi (Trong đó ngân sách nhà nước [...]

MÔ HÌNH CHĂN NUÔI ĐÀ ĐIỂU SINH SẢN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG

DỰ ÁN: “ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRONG XÂY DỰNG MÔ HÌNH CHĂN NUÔI ĐÀ ĐIỂU SINH SẢN, THƯƠNG PHẨM MỚI TRÊN [...]