Mô hình nuôi đà điêu thương phẩm tập trung tại doanh nghiệp

Tháng 6/2022, Đơn vị chủ trì đã mua và tiếp nhận 167 đà điểu giống thương phẩm 1 tháng tuổi (Trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ 50 con) để thực hiện mô hình nuôi đà điểu thịt tại doanh nghiệp.

Giai đoạn đầu lúc 1-3 tháng tuổi đà điểu có tỷ lệ nuôi sống cao đạt 97,6%. Thời điểm này tỷ lệ hao hụt chủ yếu đà điểu bị bai chân khả năng không hồi phục được. Đến giai đoạn kết thúc 12 tháng tuổi tỷ lệ nuôi sống đạt trung bình 96,4%. Toàn đàn đà điểu khỏe mạnh, phát triển tốt trong điều kiện chăn nuôi ít bệnh tật.

Theo Chris Tuckwell (1997), tỷ lệ nuôi sống của đà điểu 4 – 6 tháng: 96,55%, 6 – 10 tháng: 97,5% và giai đoạn 10 – 12 tháng tuổi là 97,5%. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cũng hoàn toàn phù hợp.

Như vậy, được chăm sóc và nuôi dưỡng chu đá, đảm bảo đúng quy trình trong điều kiện khí hậu vùng Hải Dương đà điểu có tỷ lệ nuôi sống cao và thích nghi tốt với điều kiện tại đây.

Với mật độ nuôi thích hợp đã cho khối lượng cơ thể lúc 12 tháng con trống đạt khối lượng trung bình 119,3kg/con và con mái đạt 104,9kg/con. Khối lượng trung bình toàn đàn đạt 112,1kg/con.

Với chế độ nuôi cho ăn tự do tiêu tốn thức ăn/tăng khối lượng tăng dần theo tháng tuổi. Tiêu tốn thức ăn/tăng khối lượng liên quan chặt chẽ tới tốc độ sinh trưởng của đà điểu. Tính chung cho cả giai đoạn từ 1 – 12 tháng tuổi hiệu quả sử dụng thức ăn tinh trung bình đạt 4,35kg và thức ăn xanh 4,29 kg thức ăn/kg tăng khối lượng.

Kết thúc 12 tháng tuổi 1con đà điểu tiêu thụ hết khoảng 447,9 kg thức ăn tinh và 439,29 kg thức ăn xanh, tỷ lệ nuôi sống cao (92,5 – 95,5%) đạt và vượt yêu cầu của thuyết minh đề ra. Khối lượng đà điểu đến khi xuất bán (12 tháng tuổi) trung bình đạt >100kg. Kết quả mổ khảo sát cho thấy tỷ lệ thịt tinh đạt 30,51%. Giá thành 1 kg hơi khoảng 70.000 đồng/kg. Với giá bán 1 kg thịt hơi hiện nay là 83.000 đồng đã đem lại lợi nhuận thu về tiền lãi cho người chăn nuôi khoảng 1.600.000 – 1.700.000 đồng/con đà điểu. Như vậy với 1 mô hình nuôi đà điểu 30, 50, 60 con trong 12 tháng sẽ cho lãi tương đương khoảng 50.000.000 đồng, 85.000.00 đồng và 102.000.000đồng.

Rate this post